Γενική Συνέλευση Ε.Α.Σ. Ζακύνθου

Το Δ.Σ του Ε.Α.Σ Ζακύνθου σύμφωνα με την 2112/27-11-2018 απόφαση ομόφωνα αποφασίζουν και καλούν Τακτική Γενική Συν/ση των μελών του Συν/μού την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 9:00 π.μ στα γραφεία του Συν/μού στο Λυκούδι με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον: Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ έτους 2017.
ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης .
ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση Προγράμματος Δράσεως έτους 2019.
ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019.
ΘΕΜΑ 5ον: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
ΘΕΜΑ 6ον: Έγκριση όγκου προϊόντων , αυτούσιων ή μεταποιημένων προς εμπορία για το έτος 2019.
ΘΕΜΑ 7ον: Καθορισμός ανώτατων ορίων βραχυπρόθεσμων δανείων που μπορούν να συναφθούν για υλοποίηση εργασιών του Συν/μού για τα έτη 2019-2020 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ για την σύναψη τους.
ΘΕΜΑ 8ον: Καθορισμός ανώτατου ορίου Μ/Μ δανείων που μπορούν να συναφθούν για τα έτη 2019-20120 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ για την σύναψη τους.
ΘΕΜΑ 9ον: Ανάλυση μελέτης βιωσιμότητας Συν/μού μας.
ΘΕΜΑ 10ον: Λήψη απόφασης για την πώληση ακινήτου του Ε.Α.Σ για εξυγίανση – Εκσυγχρονισμό -Ανάπτυξη του Συν/μού.
ΘΕΜΑ 11ον: Λοιπά θέματα.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 16 Δεκέμβρη 2018 στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα.